UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: May - Jul 2024

001
І-90
Історіосфера : матеріали Вісімнадцятої наук. конф. викладачів, здобувачів вищ. освіти та молодих учених ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, [7-8 квіт. 2023 р.]. - Одеса : [ПНПУ ім. К. Д. Ушинського], 2023. - 124 с.
94(477)"...
1700"
Ж81
Жосан, С. І.
Стародавня історія Окнянщини. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. - 160, [2] с.
32+34
Б99
Бінґем, Т.
Правовладдя. - Київ : [б. в.], 2024. - 212 с.
376-056.2
.3+373-056.2
.3]:001.89(075.8)
М64
Миронова, С. П.
Науково-прикладні дослідження і проєкти в спецальній та інклюзивній освіті : навч. посіб. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2024. - 127, [1] с.
821.161.2
К95
Кучеренко, С. Г.
За лаштунками мрій : [поезія, проза українською мовою]. - Дрогобич
94(477)"652"
С28
Сєкерська, О. П.
Античні міста-держави Північно-Західного Причорномор'я - форма державного устрою : навч.-метод. посібник. - Одеса : Ірбіс, 2021. - 83, [1] с.
930(477.83
.86):316.73
Ц57
Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність : монографія. - Київ : [ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса], 2022. - 512 с.
323.21(477)
Н35
Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібрідних загроз : національна доповідь. - Київ : [ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса], 2022. - 552 с.
159.964.21+37](075)
К12
Кавиліна, Г. К.
Конфліктологія : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти спец.: 012 Дошкільна освіта. - Одеса : Optimum, 2021. - 154 с.
Показано 9 (9)